Voor cliënten
Pro juventus

Bij Pro Juventus staat de cliënt centraal. Dat is meer dan een slogan. Cliëntgerichtheid is één van onze belangrijkste kernwaarden. Onze secretaresses proberen u bij uw bezoek zoveel mogelijk op uw gemak te stellen. Bij het maken van afspraken houden zij zoveel als mogelijk rekening met uw wensen.

Voor onze behandelaren staat uw hulpvraag centraal. Niet wat u mankeert, maar wat u nodig heeft, is uitgangspunt voor de behandeling.

Medewerker cliëntenbeleid

Onze medewerker cliëntenbeleid is Lianne Molenbroek. U kunt bij haar terecht met vragen. Dat kan door een mail te sturen naar clientenbeleid@projuventus.nl. U kunt ook bellen. Op dinsdag- en donderdagmiddag tussen 16.00 en 17.00 uur is het cliëntenspreekuur. Als u vragen heeft, zaken wilt melden die voor u niet prettig zijn verlopen of als u suggesties voor ons heeft, belt u dan met 06 57288989.

Voor contact met één van onze vestigingen of behandelaren verwijzen wij u graag naar de contactinformatie.

Privacybeleid

Pro Juventus gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met gegevens van cliënten en andere betrokken. Hoe wij omgaan met persoonsgegevens, staat beschreven in ons privacybeleid. Een samenvatting met de belangrijkste uitgangspunten vindt u in ons Privacy Statement.

Pro Juventus verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wet- en regelgeving.  Voordat wij persoonsgegevens verstrekken aan derden vragen wij toestemming van onze cliënt, tenzij wij daartoe worden belemmerd vanwege wettelijke regels. Zo is bijvoorbeeld wettelijk vastgelegd welke gegevens wij moeten verstrekken aan zorgverzekeraars ten behoeve van de rechtmatigheidscontroles.

Onze behandelaren hebben een medisch beroepsgeheim of zijn op grond van hun arbeidsovereenkomst gehouden aan een geheimhoudingsplicht. Voor het delen van informatie met andere zorgverleners vragen wij schriftelijk toestemming aan onze cliënten. Deze toestemming kunt u op elk moment intrekken. Indien u uw toestemming wilt beperken, dan kunt u een privacyverklaring invullen. Deze kunt u hier downloaden:

Privacy Verklaring volwassenen

Privacyverklaring gespecialiseerde jeugd

Als cliënt heeft u het recht uw cliëntdossier in te zien of een afschrift te krijgen van informatie uit uw dossier, voor zover de privacy van anderen daarmee niet wordt geschaad. Ook heeft u het recht feitelijke onjuistheden in uw dossier te laten aanpassen of (delen van) uw dossier te laten vernietigen. De bewaartermijn voor clientendossiers is op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst en de Jeugdwet 15 jaar (na beëindiging van behandeling)

Doe mee met de Jongerenraad

Pro Juventus behandelt veel jeugdige cliënten en jongvolwassenen. Wij vinden het belangrijk dat ook kinderen en jongeren zich thuis voelen bij Pro Juventus. Onze  jeugdige cliënten mogen ook meepraten over Pro Juventus. Daarvoor hebben wij een Jongerenraad. De Jongerenraad overlegt enkele keren per jaar met onze bestuurder over zaken die voor hen van belang zijn. Uiteraard proberen we hun adviezen zoveel mogelijk over te nemen. Dat kan gaan over de kapstok die te hoog hangt maar ook over de gesprekken die we voeren met de ouders. Wil jij ook meepraten over Pro Juventus, vraag je behandelaar dan hoe je lid kunt worden van de Jongerenraad.

Poster PJ Jongerenraad leden gezocht

Uw/jouw mening telt

Pro Juventus heeft een speciaal cliëntenforum waarvoor cliënten zich kunnen aanmelden. Op dit forum staan stellingen over clientenzaken. Bijvoorbeeld over de gebruikersvriendelijkheid van de website, ons privacybeleid of de kwaliteit van de koffie. Cliënten kunnen via het forum een reactie geven op de stellingen en ook zelf onderwerpen op de agenda zetten. Zo kunt u als cliënt meedenken over hoe we het bij Pro Juventus hebben geregeld en wat we kunnen doen om onze dienstverlening verder te verbeteren. Meld u aan voor deelname aan het clientenforum.

Wij willen graag weten of u tevreden bent

Zaken die goed gaan, moeten we behouden. Als er zaken minder goed gaan, dan kunnen we daarvan leren. Daarom horen we graag van u. Dat mag altijd direct en persoonlijk maar we zetten daarvoor ook zelf acties uit. Dat vinden we belangrijk en dat moeten we ook om HKZ gecertificeerd te blijven .

ROM

Wij vinden het belangrijk om het resultaat en beloop van de behandeling met enige regelmaat te meten. Daarvoor maakt Pro Juventus gebruik van de ROM, wat staat voor Routine Outcome Monitoring, Uw ervaring als cliënt staat hierbij natuurlijk centraal. Na de start van uw behandeling bij Pro Juventus, krijgt u periodiek een korte vragenlijst toegestuurd of vraagt uw behandelaar om deze in te vullen. Uw antwoorden bieden u en uw behandelaar informatie over de effectiviteit van uw behandeling. Door regelmatig te kijken naar hoe het met u gaat kunnen we beter in de gaten te houden of de behandeling op de goede weg zit en of de behandeldoelen die we hebben gesteld gerealiseerd kunnen worden. 

Het invullen van de vragenlijsten kan digitaal, thuis of op locatie van Pro Juventus gebeuren. U krijgt hiervoor een link thuisgestuurd waarmee u kunt inloggen in een beveiligde computeromgeving. Het invullen zal enkele minuten in beslag nemen. De antwoorden worden opgeslagen in uw digitale cliëntdossier. Alleen uw behandelaar heeft toegang tot uw behandelgegevens. De resultaten van de ROM delen wij niet met andere partijen zonder uw toestemming. 

Uw behandelaar bespreekt tijdens uw volgende consult de scores met u. Uw behandelaar bespreekt met u hoe de behandeling gaat, welke doelen zijn bereikt en waar de behandeling zich vervolgens op moet richten. De scores worden ook vergeleken met eerdere metingen. Zo kunnen we uw vooruitgang in de gaten houden.  

Via de ROM kunnen wij ook vragen of tevreden bent over uw behandeling bij Pro Juventus. Wij vinden het niet alleen belangrijk dat u goede zorg van ons krijgt, maar willen ook dat u zich op uw gemak en gehoord voelt bij ons. 

Zorgkaart Nederland

Pro Juventus is aangesloten bij Zorgkaart Nederland (www.zorgkaartnederland.nl).  Op deze website kunt u aangeven hoe u uw behandeling bij Pro Juventus heeft ervaren. Alle locaties van Pro Juventus staan op deze site.

Door een reactie op zorgkaart Nederland geeft u ons inzicht en helpt u cliënten die een GGZ zorgaanbieder zoeken. Zo kunt u ons al dan niet aanbevelen via de website.

Als u niet tevreden bent

Ondanks alle goede intenties, kunnen zaken soms toch niet goed gaan. Wij willen graag met u in gesprek over zaken waarover u niet tevreden bent. Als een gesprek niet (meer) tot de mogelijkheden behoort of niet leidt tot een oplossing, dan kunt u een klacht indienen. Daarvoor kunt u gebruik maken van het klachtenformulier. Onze klachtenfunctionaris neemt vervolgens binnen twee weken contact met u op.

In onze klachtenregeling vindt u alles over hoe u advies over een (mogelijke) klacht kunt inwinnen of daadwerkelijk een klacht kunt indienen. Download onze klachtenregeling.

Pro Juventus is aangesloten bij De Geschillencommissie Zorg, onderdeel van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken. Meer informatie over de klachtencommissie vindt u op de website www.degeschillencommissiezorg.nl