Voor verwijzers
Pro juventus

Verwijzing & Samenwerking

Vanwege de oplopende wachttijd op intake en vervolgens behandeling bij de teams Kind en Jeugd in Wijhe en Wezep en Volwassenen in Wijhe en Kampen kunnen wij op dit moment geen nieuwe cliënten aannemen. Omdat wij zorg op maat leveren is het moeilijk om met zekerheid in te schatten wanneer dit weer mogelijk is. Wij verwachten begin februari 2020 weer nieuwe aanmeldingen te kunnen aannemen. Wij adviseren u om te informeren bij andere hulpverleners in de regio, bij de huisarts of voor Kind en Jeugd bij het SWT/CJG.

 

Pro Juventus is aangesloten bij ZorgDomein. Verwijzingen en rapportages kunnen op deze wijze beveiligd en eenvoudig plaatsvinden.

Welke cliënten kunt u naar Pro Juventus verwijzen?

Pro Juventus behandelt de meest voorkomende psychiatrische problematiek bij zowel kinderen/jongeren (Wezep en Wijhe) vanaf 4 jaar; jongvolwassenen (Kampen en Wijhe) in de leeftijd tussen 18 – 25 jaar en volwassenen (Kampen en Wijhe).

Voor de jeugdregio IJsselland bieden wij zorg voor de profielen 1 & 2 (begeleiding bij lichte problemen en opvoedvraagstukken), profielen 4 & 8 (behandeling psychiatrische problematiek) en profielen 6 & 7 (psychische klachten gecombineerd met somatische aspecten). Klik voor meer informatie over de profielen IJsselland en bijbehorende doelstellingen.

Voor de jeugdregio Midden IJssel en Oost Veluwe bieden wij zorg binnen de  producten: diagnostiek, basale stoornissen/perspectief, stabilisatiegroep/duurzaam en EPA/Intensief.

Voor de jeugdregio Noord Veluwe bieden wij alle reguliere zorg binnen de gespecialiseerde GGZ.

Wij kunnen uw patiënt na intake en/of uitgebreid psychologisch onderzoek verder helpen met individuele behandeling en we hebben ook groepsaanbod. Onze behandelaren kunnen  afhankelijk van de hulpvraag verschillende behandelmogelijkheden bieden, zoals:

 • Coaching
 • EMDR (eye movement desensitization and reprocessing)
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Schematherapie
 • Psychotherapie
 • Systeemtherapie
 • Psychomotorische therapie (PMT)
 • Medicamenteuze behandeling
 • Psychodiagnostisch onderzoek
 • Psychiatrisch onderzoek

Helaas kunnen wij niet in alle hulpvragen behandeling bieden. Een doorverwijzing naar Pro Juventus is niet mogelijk in geval van:

 • problematiek samenhangend met een licht verstandelijke beperking (IQ lager dan 80);
 • noodzaak voor crisishulpverlening, dagbehandeling of opname;
 • dubbele diagnose (psychiatrische problematiek in combinatie met een alcohol- of drugsverslaving.

Verder zijn wij niet gespecialiseerd in: neuropsychologisch onderzoek; dementie/niet aangeboren hersenletsel (NAH); psychotische stoornissen; suïcidaliteit (manifeste plannen voor suïcide en suïcidepogingen in de voorgeschiedenis);  problematiek samenhangend met psychosociale problematiek; ernstige en chronische psychiatrische problematiek; eetproblematiek.

Cliënten met deze diagnoses kunt u beter doorverwijzen naar collega-zorgaanbieders die wel over deze specifieke deskundigheid beschikken.

Specifiek voor jeugdige cliënten geldt dat Pro Juventus geen behandeling of begeleiding kan geven:

 • Wanneer er sprake is van een complexe (echt)scheidingssituatie of problematiek van een kind/jongere als gevolg hiervan.
 • Wanneer er door de gemeente geen verleningsbeschikking is afgegeven.
 • Wanneer zorgovereenkomst/behandelplan niet ondertekend wordt door de cliënt en/of de wettelijk vertegenwoordiger(s).

Voor zowel jeugdige als volwassen cliënten gelden wachttijden.

Wilt u advies op maat? Dat kan!

Heeft u vragen over de verwijzing van een cliënt, dan kunt u een e-mail sturen naar aanmeldingen@projuventus.nl of ons bellen op:

 • Wezep kind en jeugd t/m 18 jaar triagecoördinatoren mw. Kors en mw. Molenbroek, 0384431250 (dinsdag tot en met donderdag)
 • Wijhe kind en jeugd: Triagecoördinator mw. Kors, 0384431250 (dinsdag tot en met donderdag)
 • Wijhe volwassenen: triagecoördinatoren mw. Vernooij en dhr. de Ruiter. Telefonisch spreekuur van maandag t/m donderdag tussen 11.30-12.30 op telefoonnummer: 0620043820.
 • Kampen (jong) volwassenen: triagecoördinatoren mw. Jacobsen en dhr. Grandjean. Telefonisch spreekuur van maandag t/m donderdag tussen 11.00 en 12.00 uur op telefoonnummer: 0657082120.

Wilt u overleg met onze psychiater? Neem dan contact op met ons algemeen nummer (038 – 443 1250) en vraag naar het mobiele nummer van onze psychiater.

Wilt u overleg met een van onze behandelaren?

U kunt contact opnemen met ons secretariaat via de algemene telefoonnummers. Zij kunnen dan een telefonisch overleg inplannen met de desbetreffende behandelaar.

Deskundigheidsbevordering

Het is mogelijk dat een van onze behandelaren bij u in de praktijk voorlichting komt geven over een specifiek onderwerp. Dat kan gaan om geïnformeerd te worden over de laatste inzichten in de behandeling van een stoornis, het omgaan met specifieke gezinssituaties of om voorgelicht te worden over onze farmacotherapie.

Samenwerkingsprojecten

Pro Juventus is actief in meerdere samenwerkingsprojecten. Hieronder treft u een korte samenvatting. Wilt u een samenwerkingproject met Pro Juventus opstarten? Neem dan contact op met onze Algemeen Manager, mevrouw Homan: i.homan@projuventus.nl.

Samenwerking Sociaal Wijkteam Zwolle

Samen met het sociaal wijkteam in Zwolle bespreken wij de transformatiedoelen Jeugdzorg. Van oudsher is de kloof tussen jeugdzorg en jeugd ggz groot. Deze kloof willen wij verkleinen door samenwerking en begrip voor elkaars perspectief.. Belangrijker nog is dat we experimenteren met nieuwe samenwerkingsvormen. Zo is het mogelijk om samen met de medewerker van het sociale wijkteam een intakegesprek te voeren met een behandelaar van Pro Juventus. Dit versterkt de samenwerking en kan maken dat de behandeling niet zwaarder wordt dan noodzakelijk.

De samenwerking krijgt vorm in zowel de praktijk als op het niveau van teamleiders en management.
https://www.swtzwolle.nl

Samenwerking jeugdregio Noord Veluwe

Met het Centrum voor Jeugd en Gezin in Wezep zijn wij in 2016 een samenwerkingsproject gestart gericht op afstemming en kennisdelen. We zijn begonnen anonieme casussen met elkaar te bespreken om elkaars vakgebied en behandel / begeleidingsmogelijkheden beter inzichtelijk te maken. Dit is uitgebreid met een gezamenlijke lunch om elkaar werkelijk beter te leren kennen. Ook in Wezep is het betrekken van de lokale toegang bij start en/of afronding van de behandeling van de door hen verwezen cliënten opgenomen als (voorkeurs)optie.
http://www.regionoordveluwe.nl/jeugd

Samenwerking Jeugdregio IJsselland

Met het Programmamanagement van de jeugdregio IJsselland heeft Pro Juventus actief geparticipeerd in de werkgroep Wachtlijsten. De tijd dat kinderen op de wachtlijst staan voor zij met een behandeling kunnen starten is alle betrokkenen een doorn in het oog. De oorzaak is veelzijdig en daarom niet eenvoudig op te lossen. Samen met de collega jeugd ggz instellingen is gewerkt aan een visiedocument om de negatieve gevolgen van de wachttijden te minimaliseren.
http://www.bvoijsselland.nl

Samenwerking Sportcentrum Leef! In Wijhe

In 2017 is er een nauwe samenwerking ontstaan tussen het Sportcentrum Leef! in Wijhe en Pro Juventus. Ten eerste heeft Pro Juventus bij Leef! een goede ruimte gevonden voor haar psychomotore therapie. Door de samenwerking wordt het belang en de meerwaarde van gezond bewegen benadrukt. Ten tweede werken Pro Juventus en Leef! samen in het landelijke programma voor kinderen met overgewicht Cool2beFit.
https://www.cool2bfit.nl

Samenwerking collega zorginstelling jeugd ggz

Pro Juventus overleg meerdere keren per jaar met de collega zorginstellingen binnen de verschillende jeugdregio’s. Doel is gezamenlijk de doelen van de Transformatie Jeugdzorg vorm te geven binnen de verschillende jeugdregio’s.

De nieuwe Jeugdwet die in 2015 is ingegaan kent 5 uitgangspunten:

 1. Preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders, met inzet van hun sociale netwerk;
 2. De-medicaliseren, ontzorgen en normaliseren door onder meer het opvoedkundig klimaat te versterken in gezinnen, wijken, scholen en in voorzieningen als kinderopvang en peuterspeelzalen;
 3. Eerder de juiste hulp op maat bieden om jeugdigen en gezinnen zo snel mogelijk, zo dichtbij mogelijk en zo effectief mogelijk hulp te bieden met aandacht voor de (kosten)effectiviteit van de geboden hulp;
 4. Integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur;
 5. Meer ruimte voor professionals om de juiste hulp te bieden door vermindering van regeldruk.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/jeugdhulp-bij-gemeenten

Samenwerking Ondersteuning Passend Zorgaanbod

Pro Juventus participeert in het programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod. Het programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ) ondersteunt bij het vinden van passende zorg of ondersteuning. Door de voortdurend in ontwikkeling zijnde (jeugd)zorg is passende zorg vinden niet altijd makkelijk. Het programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ) analyseert knelpunten en initieert maatregelen die de zoektocht naar passend zorgaanbod makkelijker en korter moeten maken. OPaZ is een programma van het ministerie van VWS.
http://www.opaz.info

Convenant inzet scholingsmogelijkheden

Pro Juventus heeft het convenant getekend om de tekorten op de arbeidsmarkt in de zorg en welzijn sector aan te pakken. Dit convenant geldt voor de regio Stedendriehoek en Noord Veluwe. De regio kan daarbij rekenen op steun vanuit het Ministerie van VWS.

Pro Juventus leidt in ons PJ Lab net afgestudeerde young professionals op en biedt mensen met een relevante opleiding werkervaring binnen de GGZ. Daarnaast leiden wij gz-psychologen, psychotherapeuten en verpleegkundig specialisten op. Tevens bieden wij basisartsen werkervaring en opleidingen aan binnen de GGZ. Het PJ Lab biedt daarnaast stagemogelijkheden en geeft ondersteuning bij praktijkonderzoek in de afstudeerfase.

Pro Juventus wil graag mensen die wegens psychische klachten een achterstand hebben op de arbeidsmarkt een kans bieden. Wij lopen hierbij echter nog vast op de diverse wet- en regelgeving die slecht aansluit bij onze dagelijkse praktijk.